Polityka prywatności


Prywatność Użytkowników i bezpieczeństwo ich danych jest nadrzędnym celem Milestone Sp. z o.o. Piątkowska 122 / 1A 60-649 Poznań, Poland, dalej „My” lub „Milestone”. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić Twoje dane osobowe, którymi administrujemy. Zależy nam aby stosowane przez nas środki ochrony były skuteczne i dawały gwarancję poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu.

Przetwarzanie to wszelkie operacje wykonywane na Twoich danych osobowych np. pozyskiwanie czy analizowanie danych na potrzeby świadczenia usług.

Niniejszy dokument dotyczy danych osobowych i innych informacji jakie od Ciebie otrzymujemy. Dowiesz się z niego jakie operacje przetwarzania danych osobowych mogą być realizowane w ramach działalności Milestone i jak się odbywają.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

W przypadku publicznych serwerów

Administratorem Twoich danych osobowych jest Milestone, właściciel aplikacji mobilnej Printscope oraz portalu www.printoscope.pl (dalej “aplikacja Printoscope”). Administrator to podmiot, który decyduje o tym, jak wykorzystuje się Twoje dane osobowe.

W przypadku prywatnych serwerów

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma, która posiada licencję Printoscope.

Milestone stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i zapewnia aby taką samą ochronę danych stosowały podmioty współpracujące, którym powierzył dane do przetwarzania.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych jeśli masz wątpliwości lub pytania co do Twoich praw. Skontaktujesz się z nim pod adresem mailowym office@wayms.com

Adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych
Milestone Sp. z o.o.
Piątkowska 122 / 1A
60-649 Poznań, Poland

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie w procesie zakładania Konta w systemie Printoscope i w trakcie Twojego korzystania z aplikacji Printoscope, a także z innych źródeł, zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków weryfikujemy czy mamy podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Milestone?

Zapewniamy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi.

Gwarantujemy, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane, a w przypadku jeżeli podstawą ich przetwarzania była dobrowolna zgoda, będziesz ją mógł odwołać w dowolnym momencie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z aplikacji Printoscope;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji transakcji zrealizowanych w aplikacji Printoscope w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Milestone, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmujące zarządzanie Twoją aktywnością w aplikacji Printoscope;
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Milestone, lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail;
 • wsparcie dla usług finansowych i ubezpieczenia oferowanego w aplikacji Printoscope;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych aplikacji Printoscope oraz przeciwdziałanie oszustwom, praniu pieniędzy, terroryzmowi oraz nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. przeprowadzenia badań i analiz aplikacji Printoscope m.in. pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb naszych użytkowników;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności do Biura Obsługi Klienta w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • udostępnienia Tobie usługi w postaci Newsletter’a - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest zgoda, którą wyrażasz zapisując się na Newsletter i udostępniając nam adres e–mail.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, pisząc email na adres office@wayms.com oraz usuwając aplikację Printoscope. Zaprzestaniemy przetwarzania niezwłocznie, a o efekcie Cię poinformujemy. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Milestone gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, (w przypadku Konta w aplikacji printoscope)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy lub świadczyć określonych usług, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z aplikacji Printoscope lub określonych usług w jej ramach.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych lub w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne, zwłaszcza podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wewnątrz struktury organizacyjnej Milestone wyłącznie upoważnieni przez nas pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe możemy udostępnić odbiorcom spoza struktury Milestone. Zawsze w takiej sytuacji będziemy dokładnie badać podstawę prawną udostępnienia Twoich danych osobowych.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w szczególności walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Możemy przekazać Twoje dane podmiotom obsługującym komunikację prowadzoną za pomocą poczty elektronicznej lub powiadomień typu push, w celu informowania Cię o np. zmianach regulaminu, dostępności usług w aplikacji Printoscope oraz innych istotnych wydarzeniach. Każdy taki podmiot zobowiązany jest na mocy prawa i umowy z Milestone do przestrzegania przepisów RODO oraz przetwarzania Twoich danych na podstawie i tylko w zakresie przewidzianym umową.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród, zgodnie z regulaminem programu, konkursu lub akcji.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Milestone jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Milestone polega na przetwarzaniu Twoich danych w sposób zautomatyzowany, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do:

 • analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań,
 • a także dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która odbywa się na podstawie danych zadeklarowanych przez Ciebie przy zawieraniu umowy ze Milestone, danych dostępnych publicznie oraz danych transakcyjnych w oparciu o ustalone obiektywne kryteria np. ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe. Konsekwencją dokonywanej oceny jest automatyczna kwalifikacja do określonej grupy ryzyka.